Size Guide – Wouxun

Wouxun

KG-UV3D | Small Classic | VHF PRO | TrailProof VHF PRO

Wouxun is a registered trademark of Quan Zhou Ou Xun Electronics Co., Ltd